ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΝΕ ΓΣΕΕ #05 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

29 Σεπτεμβρίου 2022
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 5o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας: Ποιοτικές προσεγγίσεις στην έρευνα για την εργασία: Ερευνητικός σχεδιασμός και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων του 5ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας» με εισηγητή τον Γιώργο Τσιώλη, Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο. Το εργαστήριο επικεντρώθηκε στη λογική και τις μεθόδους της ποιοτικής έρευνας. Με την αξιοποίηση παραδειγμάτων από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με θέμα «Βιογραφικές διαδρομές και ταυτότητες σε καθεστώς ευέλικτης και επισφαλούς απασχόλησης», παρουσιάστηκαν τα βήματα του ερευνητικού σχεδιασμού στην ποιοτική έρευνα και οι ενδεδειγμένοι τύποι ερευνητικών ερωτημάτων. Συζητήθηκε ο ρόλος της θεωρίας και της πρότερης γνώσης στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μιας ποιοτικής έρευνας καθώς και η σημασία της αποσαφήνισης του επιστημολογικού πλαισίου. Επίσης, αναδείχθηκαν διαφορετικές εκδοχές (μέθοδοι και τεχνικές) ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. Στην κατεύθυνση αυτή, αξιοποιήθηκαν ασκήσεις και εφαρμογές με την ενεργή συμβολή των συμμετεχόντων. Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».  

Λίγα λόγια το Έργο …………………………………………………………………………….. 6

Σύντομο βιογραφικό Εισηγητή ………………………………………………………………. 7

Εισαγωγή ……………………………………………………………………………………………. 8

  1. Εισαγωγή στη λογική της ποιοτικής έρευνας……………………..…….. 9
  2. Διλήμματα και επιλογές κατά τη διαδικασία της ποιοτικής ανάλυσης ……… 19
  3. Συζήτηση στην ολομέλεια ………..……………………………………….……….. 28

Ενδεικτική βιβλιογραφία …………………………………………………….…… 33

Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.