ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΝΕ ΓΣΕΕ #08 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

30 Ιανουαρίου 2023
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 8o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο «Η Πρακτική Άσκηση στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Στάσεις και αντιλήψεις φοιτητικού πληθυσμού και η σύνδεση της Πρακτικής Άσκησης με την αγορά εργασίας» του 8ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Κοινωνιολογία της Εργασίας» με εισηγητή τον Αργύρη Κυρίδη, καθηγητή Κοινωνιολογίας, Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και μεθόδων κοινωνικής έρευνας, του τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο. Το εργαστήριο εξέτασε τον ρόλο της Πρακτικής Άσκησης στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις στάσεις φοιτητριών και φοιτητών. Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του ζητήματος με βάση τη διεθνή εμπειρία, εξετάστηκαν ζητήματα όπως: (α) οι λόγοι συμμετοχής στην Π.Α., (β) οι προσδοκίες από την Π.Α. και οι λόγοι που συνέδραμαν στην πιθανή μη ικανοποίησή τους, (γ) οι λόγοι πιθανής διακοπής της Π.Α., (δ) στάσεις απέναντι στην Π.Α. στα ΑΕΙ και ως προς τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας, (ε) οι δεξιότητες που αναζητάει ο φοιτητικός πληθυσμός μέσα από την Πρακτική Άσκηση. Τέλος, έγινε αναφορά και σε ζητήματα ανασχεδιασμού και βελτίωσης της Π.Α. Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».    

Λίγα λόγια για το Έργο…………………… 6
Σύντομο βιογραφικό Εισηγητή…………………… 7
Εισαγωγή…………………… 8
1. Η Πρακτική Άσκηση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση…………………… 10
2. Η μεθοδολογία της έρευνας…………………… 15
3. Αποτελέσματα…………………… 17
4. Συμπεράσματα – Συζήτηση…………………… 28
5. Συζήτηση στην ολομέλεια…………………… 30
Επίλογος…………………… 33
Ενδεικτική βιβλιογραφία…………………… 35

Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.