ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΝΕ ΓΣΕΕ #18 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

29 Σεπτεμβρίου 2023
 • Εισαγωγή/Περίληψη
 • Περιεχόμενα
 • Ομάδα Τεύχους
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 18o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο «Ο μετασχηματισμός του αναπτυξιακού υποδείγματος της Ελληνικής οικονομίας και ο εν δυνάμει ρόλος του αγροτροφικού συστήματος» του 18ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Αγροδιατροφικό σύστημα και οικονομική ανάπτυξη» με εισηγητή τον Ευάγγελο Νικολαΐδη, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο. Tο αναπτυξιακό υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας δέχεται πολλαπλές πιέσεις και στη σχετική συζήτηση επικρατεί η αναζήτηση ενός νέου, το οποίο θα αντιμετωπίζει τις αναπτυξιακές στρεβλώσεις των τελευταίων δεκαετιών, θα είναι αποτελεσματικό σε οικονομικούς και δίκαιο σε κοινωνικούς όρους, θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, θα εντάσσεται με ανταγωνιστικούς όρους στον διεθνή καταμερισμό εργασίας, θα είναι συμβατό με τις κλιματικές-περιβαλλοντικές και ενεργειακές προκλήσεις και ικανό ώστε να προσαρμόζεται σε δομικές αλλαγές αλλά και σε συνθήκες κρίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα που τίθεται είναι ο εν δυνάμει ρόλος του αγροδιατροφικού συστήματος σε μία τέτοια διαδικασία. Η απάντηση προσεγγίζεται μέσα από την εξέταση της θέσης του αγροδιατροφικού συστήματος στην τομεακή διάρθρωση, του ρόλου του στις εγχώριες κλαδικές διασυνδέσεις και στην ένταξη στον διεθνή καταμερισμό εργασίας. Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».    

Λίγα λόγια για το Έργο …. 6
Σύντομο βιογραφικό εισηγητή …. 7
Πρόλογος …. 8
Εισαγωγή …. 9

 1. Τομεακή σύνθεση και οικονομική ανάπτυξη …. 10
 2. Οι κλαδικές διασυνδέσεις του αγροτροφικού συστήματος …. 13
 3. Ένταξη στον διεθνή καταμερισμό εργασίας …. 16
 4. Πλαίσιο προτάσεων …. 18
 5. Συζήτηση στην ολομέλεια …. 21
 6. Επίλογος …. 24
 7. Ενδεικτική βιβλιογραφία …. 26
 8. Παράρτημα …. 28
Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.