ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Η σύνθεση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα και η συνδικαλιστική της εκπροσώπηση

08 Ιουλίου 2021
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα (από το 1970 και έπειτα), δηλαδή από το ξέσπασμα της πρώτης μεταπολεμικής κρίσης το 1974 και μετά, αλλά και των απαρχών του 21ου αιώνα, πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται ακόμη σοβαρές ανακατατάξεις τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στη διάρθρωση της εργατικής τάξης. Η αυτοματοποίηση, η μεγέθυνση του τομέα των υπηρεσιών και η διεύρυνση συνολικά του χώρου της μισθωτής εργασίας, η αύξηση του μορφωτικού επιπέδου, αλλά και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής (έλλειψη ελεύθερου χρόνου, καταστροφή του περιβάλλοντος, ανεργία, υποβάθμιση της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας και της παιδείας), η μεγέθυνση της «δεύτερης» αγοράς εργασίας (μετανάστες, αδήλωτη εργασία, παραβιάσεις του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων κ.λπ.) είναι μερικές εξελίξεις που επιδρούν στη σύνθεση της εργατικής τάξης, καθώς και στο ρόλο των συνδικάτων. Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τη σύνθεση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα και το πώς αυτή επηρεάζεται από τις αλλαγές στην αγορά εργασίας. Βασικός σκοπός αυτής της διερεύνησης είναι να μελετηθεί η διάρθρωση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα, να αναδειχθεί το πραγματικό μέγεθος της εργατικής τάξης και να εξετασθούν κριτικά οι υποθέσεις περί συρρίκνωσής της, ώστε κατόπιν να μελετηθούν οι αιτίες αποδυνάμωσης των συνδικάτων και η κρίση εμπιστοσύνης σε αυτά, και να προσδιοριστούν οι τρόποι με τους οποίους το συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί να οργανώσει και να εκπροσωπήσει τα συλλογικά συμφέροντα των μισθωτών σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, στις νέες συνθήκες.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ. ΤΟ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 87
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 145
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 179
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 211
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 253
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 307
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Για ένα νέο εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα. Συμπεράσματα, σκέψεις και ερωτήματα προς διερεύνηση 311
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΝΟΨΗ 319
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 325
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Δημήτρης Κατσορίδας
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.