Τουρισμός και ανάπτυξη: Βασικά μεγέθη, κλαδικές διασυνδέσεις, αγροτροφικό σύστημα και το παράδειγμα της Κρήτης.

31 Ιουλίου 2017
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Ο τουρισμός έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς μελέτης στην εγχώρια βιβλιογραφία. Ωστόσο, η θεματολογία των μελετών παρουσιάζει μια ασυμμετρία σε σχέση με τις υφιστάμενες αλλά και τις εν δυνάμει διαστάσεις του τουρισμού. Ο βασικός στόχος που επιδιώκεται με τη συγκεκριμένη μελέτη είναι η ανάδειξη ορισμένων δυνατοτήτων του τουρισμού που μέχρι στιγμής δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς. Συγκεκριμένα επιχειρείται να τεκμηριωθεί ότι ο εμπλουτισμός και η διεύρυνση της οπτικής βάσει της οποίας αντιμετωπίζεται ο τουρισμός (κλαδικές διασυνδέσεις, προσανατολισμός στη ζήτηση σε διεθνές επίπεδο) μπορεί να αποτελέσουν παράλληλους στρατηγικούς στόχους με τον στόχο για αύξηση και διατήρηση σε υψηλό επίπεδο των αφίξεων. Είναι προφανές ότι πρόκειται για στόχους αυξημένης δυσκολίας, συγχρόνως όμως και για αποδοτικότερους στόχους. Πρόκειται για ένα ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης, καθώς προϋποθέτει ποιοτική αναβάθμιση, διαφοροποίηση, ποσοτική διεύρυνση και γεωγραφική επέκταση της προσφοράς, και ασφαλώς πολιτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες αντίστοιχης εμβέλειας. Στο κείμενο που ακολουθεί εξετάζεται η κατάσταση του τουρισμού σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, με αναφορά στον άμεσο και στον έμμεσο ρόλο του, μέσω των κλαδικών διασυνδέσεων με έμφαση στο αγροτροφικό σύστημα. Ακολούθως εξετάζεται η Περιφέρεια Κρήτης. Η μελέτη ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συμπερασμάτων και πλαισίου προτάσεων.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ…3
2. Η ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ…6
2.1 Αφετηρία για την ανάλυση της οικονομικής επίδρασης του τουρισμού…6
2.2 Απώλειες και διαρροές εσόδων προς το εξωτερικό…7
2.3 Πτυχές για τη μελέτη του τουρισμού…8
2.4 Η αποκατάσταση της σχέσης ανάμεσα στον αριθμό των αφίξεων-διανυκτερεύσεων και στο ρόλο των άλλων κλάδων της οικονομίας…10
2.5 Ο τουρισμός ως εξωστρεφής διαδικασία πέραν της οπτικής της χώρας υποδοχής…12
3. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ…14
3.1 Η σημασία του τουρισμού για την ελληνική οικονομία…14
3.1.1 Έσοδα Δημοσίου…14
3.1.2 Η σημασία του τουριστικού ισοζυγίου…14
3.1.3 Η πολλαπλασιαστική επίδραση του τουρισμού…19
3.2 Ελλείμματα στατιστικής παρακολούθησης παρά τη σπουδαιότητα του κλάδου…20
3.3 Δομή και γεωγραφική κατανομή του κλάδου…23
3.4 Βασικοί δείκτες τουριστικής κίνησης…28
3.4.1 Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση…28
3.4.2 Αφίξεις κατά κατηγορία μέσου μεταφοράς…30
3.4.3 Η εξέλιξη των διανυκτερεύσεων…31
3.4.4 Η εξέλιξη των τουριστικών εισπράξεων…32
3.4.5 Εποχικότητα των εισπράξεων…36
3.4.6. Η σχέση αφίξεων και εισπράξεων…38
3.4.7 Διάρκεια και δαπάνη ανά ταξίδι…42
3.5 Ύφεση, προσφυγικό και η διεθνής εικόνα της Ελλάδας…47
3.5.1 Ύφεση και προσφυγικό…47
3.5.2 Τουρισμός και ύφεση (2010-2014)…48
3.5.3. Η πορεία των εισπράξεων από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους…49
3.6 Η δυναμική αύξηση των αφίξεων: Ερμηνεία και αφετηρία ποιοτικής μεταβολής…51
3.7 Κλαδικές διασυνδέσεις…52
3.8 Τουρισμός και αγροδιατροφικό σύστημα…62
3.9 Θεματικός τουρισμός…69
4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ…70
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ…74
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…84

Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Ευάγγελος Νικολαΐδης
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.