ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η ενίσχυση ενεργειών που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και στη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων συνιστά σημαντικό στόχο του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί ένα σύνθετο έργο, το οποίο εξαρτάται από τη δυναμική ποικίλων παραγόντων και συντελεστών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη βιωματικών μορφών εκπαίδευσης. Στην κατεύθυνση αυτή, η εκπαίδευση ενηλίκων γίνεται κατανοητή και ως εν δυνάμει παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Η βιωματική μάθηση, σε μεγάλο βαθμό στηριζόμενη σε μια κριτική φιλοσοφική αντίληψη, αποτελεί βάση για την αντιμετώπιση τόσο της επαγγελματικής κατάρτισης όσο και ευρύτερα της Διά Βίου Μάθησης ως διεργασίας η οποία συμβάλλει όχι μόνο στην απόκτηση εφοδίων σε σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και, κυρίως, στη δραστηριοποίηση και υποστήριξη των πολιτών με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά και στο ίδιο το πεδίο της εργασίας. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις διαστάσεις υλοποίησης ενός προγράμματος στη βάση των αρχών της βιωματικής εκπαίδευσης ενηλίκων:

+

Ρόλος και Επικοινωνία Εκπαιδευτή – Εκπαιδευομένων

+

Διερεύνηση Αναγκών

+

Εκπαιδευτική Διαδικασία

+

Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Ανατροφοδότησης των προγραμμάτων

+

Μεθοδολογία μεικτής εκπαίδευσης

WordPress Video Lightbox Plugin