Ενέργεια της κατάρτισης των πρώην εργαζομένων της «NUTRIART» – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενέργεια της κατάρτισης των πρώην εργαζομένων της «NUTRIART»

Ανακοίνωση έναρξης Έργου

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ανακοινώνει, ως δικαιούχος, την έναρξη υλοποίησης του Έργου:

«Υλοποίηση Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), EGFNutriart».

Σκοπός του Έργου

Σκοπό του Έργου, μέσω της υλοποίησης πέντε ενεργειών, αποτελεί η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης:

 • στους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας NUTRIART
 • καθώς και σε νέους ανέργους, ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs).

Ενέργειες του Έργου

Στο Έργο προβλέπεται η συμμετοχή των πρώην εργαζόμενων της NUTRIART και των νέων ανέργων  στις ακόλουθες ενέργειες:

 1. Επαγγελματική συμβουλευτική.
 2. Κατάρτιση.
 3. Προώθηση επιχειρηματικότητας.
 4. Ανάπτυξη φυτωρίου επιχειρήσεων.
 5. Επιδότηση κινητικότητας.

Το Έργο υλοποιείται στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Πληροφόρηση – Δημοσιότητα

Το Ινστιτούτο Εργασίας καλεί τους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας NUTRIART να επικοινωνήσουν με τις δομές του Ινστιτούτου προκειμένου να ενταχθούν στο έργο.

Οι Πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εργασίας, περισσότερα εδώ: EGF NUTRIART και εδώ: Νέοι άνεργοι εκτός αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης

Επιπρόσθετα οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται ως εξής:

Οι Πρώην Εργαζόμενοι Της Nutriart:

 • στην Αθήνα, τηλεφωνικά στην κα Μπιτσίνη 210.3327746 – 210.3327783 και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: syriopoulospan@inegsee.gr
 • στην Θεσσαλονίκη, τηλεφωνικά στο 2310.385810-4 και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: inediktiothess@inegsee.gr

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (NEETS):

 • στην Αθήνα, στο Εξειδικευμένο Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ-Αθηνών) του Ινστιτούτου Εργασίας, Εμ. Μπενάκη 71Α, 10681, ισόγειο, τηλεφωνικά στις γραμμές 210.332772, 210.3327722 και 210. 3327768 και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου athina@ekpaine.gr . Διά ζώσης επαφή Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00 – 14:00.
 • στην Θεσσαλονίκη, στο Εξειδικευμένο Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ- Θεσσαλονίκης) του Ινστιτούτου Εργασίας, Αισώπου 24 & Προμηθέως, 3ος όροφος, τηλεφωνικά στο 2310.545113 και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου thess@ekpaine.gr . Διά ζώσης επαφή Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00 – 13:00.

Χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου

Το Έργο στο σύνολο του καθώς και οι ενέργειες αυτού σταδιακά, θα έχουν υλοποιηθεί έως την 30η Απριλίου 2016.

 

Αθήνα 05 Ιουνίου 2016

Για το ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Ο Υπεύθυνος Έργου

Βασίλης Παπαδόγαμβρος

logo nutriart

To Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, ως φορέας στον οποίον εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες για την Υλοποίηση Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση-ΕΤΠ (EGF/2014/001 EL/NUTRIART) και ειδικότερα στο πλαίσιο της Ενέργειας Γ «Κατάρτιση», με αφορμή την ενημέρωσή μας για την εκδήλωση καταχρηστικών πρακτικών προσέλκυσης, ενημερώνει τους ωφελούμενους για τα ακόλουθα:

 • Την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για την ενημέρωση των συμμετεχόντων καθώς και την έκδοση οδηγιών για την υλοποίηση των επικείμενων προγραμμάτων κατάρτισης, φέρουν το Ινστιτούτο Εργασίας και η Αρχή Διαχείρισης του Έργου.
 • Οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν με ελεύθερη βούληση πάροχο κατάρτισης, με γνώμονα τα προσφερόμενα προγράμματα, την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους, χωρίς η κρίση και η απόφασή τους να επηρεάζεται από παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσης καθώς και τυχόν παροχές, μη σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Συστήνουμε στους ωφελούμενους της Ενέργειας να επιλέξουν (στο καθορισμένο χρονικό διάστημα από 05 έως 16 Ιανουαρίου 2016) παρόχο κατάρτισης με βάση ποιοτικά και ουσιαστικά κριτήρια που θα οδηγήσουν στην ουσιαστική αναβάθμιση των δεξιοτήτων και προσόντων τους και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και να μην επηρεάζονται από τυχόν παραπλανητικές και σε αρκετές περιπτώσεις καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσής τους, βασιζόμενες αποκλειστικά σε παροχές μη σχετιζόμενες με το Έργο και την φιλοσοφία του.

Σε κάθε περίπτωση -όπως, άλλωστε, έχει επισημανθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους, το Ινστιτούτο Εργασίας καθιστά σαφές πως σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων, στο πλαίσιο της νομιμότητας, της διαφάνειας και των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν την λειτουργία του.

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.