«Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού»

Το εργο με μια ματια

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» σχεδίασε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με πεδίο εφαρμογής τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στοχεύοντας στην απόκτηση νέων –πρόσθετων της άσκησης του επαγγέλματός τους– γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω της παροχής προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και την πιστοποίησή τους.

Αναφορικά με τους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης και τη διαδικασία πιστοποίησης του Έργου, η παραγόμενη ωφέλεια και η προστιθέμενη αξία στην διαχείριση της επαγγελματική τους σταδιοδρομία εντοπίζονται:

  • στην αναβάθμιση των γενικών και ειδικών επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων, και δεξιοτήτων με άμεση θετική επίδραση στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας, ικανότητας και ετοιμότητας
  • στην επαγγελματική ανάπτυξη, εξέλιξη και ανέλιξη,
  • στην αύξηση της αποδοτικότητας,
  • στη διατήρηση επισφαλών θέσεων εργασίας,
  • στην πρόσβαση σε επικαιροποιημένες και σύγχρονες γνώσεις σύμφωνα με τις νέες τάσεις και εξελίξεις στη ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά,
  • στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και δικαιωμάτων μέσα από τη διαδικασία πιστοποίησης,
  • στη βελτίωση των όρων αμοιβής και εργασίας,
  • στην αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών,
  • στην καλλιέργεια της επαγγελματικής αυτογνωσίας,
  • στη διαμόρφωση κουλτούρας με θετικό πρόσημο για τη συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και Διά βίου Μάθησης.

Το εργο σε αριθμους


ΟΙ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πιο συγκεκριμένα:

Υποέργο 1

 

Προγράμματα Κατάρτισης

Σύντομα διαθέσιμο

 

Ώρες διά ζώσης εκπαίδευσης

Σύντομα διαθέσιμο

 

Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα

Σύντομα διαθέσιμο

Υποέργο 2

 

Προγράμματα Κατάρτισης

Σύντομα διαθέσιμο

 

Ώρες διά ζώσης εκπαίδευσης

Σύντομα διαθέσιμο

 

Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα

Σύντομα διαθέσιμο

Υποέργο 3

 

Προγράμματα Κατάρτισης

Σύντομα διαθέσιμο

 

Ώρες διά ζώσης εκπαίδευσης

Σύντομα διαθέσιμο

 

Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα

Σύντομα διαθέσιμο

Υποέργο 8

 

Προγράμματα Κατάρτισης

Σύντομα διαθέσιμο

 

Ώρες διά ζώσης εκπαίδευσης

Σύντομα διαθέσιμο

 

Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα

Σύντομα διαθέσιμο

Υποέργο 9

 

Προγράμματα Κατάρτισης

Σύντομα διαθέσιμο

 

Ώρες διά ζώσης εκπαίδευσης

Σύντομα διαθέσιμο

 

Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα

Σύντομα διαθέσιμο