Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης εκπαιδευτών

1. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης του μητρώου, αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς διακοπή.  Σε περίπτωση που μετά την υποβολή μιας αίτησης επιλεγεί η συνέχιση της διαδικασίας για την υποβολή κάποιας άλλης αίτησης σε άλλο θεματικό αντικείμενο, αυτό πρέπει να γίνει χωρίς διακοπή. Δεν μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις.

2. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε πρώτα διαβάσει την πρόσκληση. Να έχετε τα αρχεία που ζητούνται στον Πίνακα που αντιστοιχεί στο θεματικό αντικείμενο για το οποίο θέλετε να κάνετε αίτηση και έπειτα να προχωρήσετε στην συμπλήρωσή της.

3.  Αν δεν έχετε τα προαπαιτούμενα για το θεματικό αντικείμενο που σας ενδιαφέρει  το σύστημα δεν θα σας αφήσει να υποβάλετε αίτηση.

4. Αν κάνετε αιτήσεις για πολλά θεματικά αντικείμενα, συνεχόμενα, θα λάβετε αντίστοιχα email επιβεβαίωσης με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου.

5. Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να κάνουν αίτηση, αρκεί να έχουν άδεια από την υπηρεσία τους.

6. Εάν είστε άνεργος/η  μπορείτε  να κάνετε αίτηση.

7. Για τα πτυχία Πολυτεχνείου : Παρότι το πτυχίο  είναι πενταετούς φοίτησης, δεν το λαμβάνουμε υπόψη ως μεταπτυχιακό.

8. Για την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ: αν δεν έχετε τη βεβαίωση, μπορείτε να εκτυπώσετε τη σελίδα που δείχνει την ένταξή σας στο μητρώο από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Τα αρχεία που ανεβαίνουν στο σύστημα πρέπει να είναι μορφής pdf (μόνο σε περίπτωση αδυναμίας δημιουργίας pdf, χρησιμοποιήστε doc ή docx).

10. Το μέγεθος των αρχείων μπορεί να είναι μέχρι και 16MB συνολικά, για κάθε πεδίο.

11. Το εκπαιδευτικό υλικό σας μπορεί να είναι αρχείο με μεγάλο όγκο. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να  σκανάρετε το εξώφυλλο και τα περιεχόμενα ώστε να φαίνονται όλα τα στοιχεία και ο αριθμός σελίδων.

Οδηγίες για τους ωφελούμενους

1. Ως προς την υποβολή των δικαιολογητικών των ωφελουμένων να διευκρινιστεί ότι πρέπει να υποβάλονται σε κλειστό φάκελο είτε πρόκειται για ταχυδρομική είτε για ιδιόχειρη υποβολή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, εκτός από τα στοιχεία αποστολής, να αναγράφουν την ένδειξη: Για την Πράξη «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5002418 (Κωδικός Πρόσκλησης: 5002418/2).

2. Στο φάκελο των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπεριλάβουν και την έντυπη μορφή της αίτησης συμμετοχής στο Έργο κατόπιν της ηλεκτρονικής της υποβολής στη σχετική ιστοσελίδα (www.inegsee.gr/aitisi/tourismos/).