Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβαίνει στη δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση:

+

Μητρώου συνεργατών Γραμματειακής υποστήριξης προγραμμάτων κατάρτισης

+

Μητρώου συνεργατών Εκπαιδευτών προγραμμάτων κατάρτισης