ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Έργο απευθύνεται σε 1.388 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι:

+

Απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

+

Οι υποψήφιοι ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον:

+

Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για το θεματικό αντικείμενο «Υπάλληλος Διαδικτυακών Πωλήσεων» πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ.