«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

Το εργο με μια ματια

Η διασφάλιση της ποιότητας της Κατάρτισης και της Πιστοποίησης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, με κομβικό σημείο την ανάπτυξη και πιστοποίηση των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων.

Η ανάπτυξη και πιστοποίηση των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων δύναται να λειτουργήσει συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και πιστοποίησης των εισροών και των εκροών των μαθησιακών διαδικασιών, με την ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ήδη, τα υφιστάμενα επαγγελματικά περιγράμματα παραπέμπουν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων), με την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος πιστωτικών μονάδων, με την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων υπό-συστημάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη βελτίωση των προσόντων και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, με τη διαδικασία πιστοποίησης προσόντων.

Με το έργο αυτό, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ παρεμβαίνει στο ανθρώπινο δυναμικό σημαντικών αναπτυξιακά κλάδων του ιδιωτικού τομέα με σκοπό:

  • την επιτυχή προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των κλάδων στις νέες αναπτυξιακές ανάγκες,
  • τη ρύθμιση της κλαδικής αγοράς εργασίας,
  • την προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης,
  • τη δημιουργία ενός εργατικού δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων, ικανό να ανταποκριθεί στις νέες παραγωγικές απαιτήσεις, εξελίξεις και προκλήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο διαρθρώνεται στα παρακάτω δύο Υποέργα, τα οποία στοχεύουν στη δημιουργία ενός ποιοτικότερου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης, της Πιστοποίησης και του ανθρώπινου δυναμικού

Υποέργο 1

Ανάπτυξη και Επικαιροποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων

Η εν λόγω δράση αφορά σε ένα σύνολο εργασιών, οι οποίες διαρθρώνονται σε έξι διακριτά πακέτα εργασίας, και περιλαμβάνουν την αναδιαμόρφωση / επαναπροσδιορισμό της μεθοδολογίας ανάπτυξης και επικαιροποίησης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων, την ανάπτυξη 30 Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων συγκεκριμένων κλάδων, επαγγελμάτων και ειδικοτήτων (25 νέα και 5 επικαιροποιημένα), την ανάπτυξη επίκαιρου εκπαιδευτικού υλικού εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης, τη σύνταξη σχετικής Τράπεζας Θεμάτων αποτίμησης/πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ανά θεματικό αντικείμενο κατάρτισης καθώς και την ανάπτυξη Ειδικών Κανονισμών Πιστοποίησης προσώπων, με βάση τα οποία θα πραγματοποιούνται οι εξετάσεις πιστοποίησης των επαγγελμάτων/ειδικοτήτων.

Υποέργο 2

Συστημική παρέμβαση για την πιστοποίηση του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η εν λόγω δράση αφορά σε ένα σύνολο εργασιών, οι οποίες διαρθρώνονται σε δύο διακριτά πακέτα εργασίας, και περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και τράπεζας θεμάτων για την ειδικότητα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Προσανατολισμού σε άμεση συνάφεια με το υφιστάμενο επαγγελματικό περίγραμμα και το αντίστοιχο πλαίσιο προγράμματος, καθώς και την πιλοτική εφαρμογή δύο προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας.

Το εργο σε αριθμους

Υποέργο 1

Νέα Μεθοδολογία Ανάπτυξης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων

Ολοκληρώθηκε

Νέα Επαγγελματικά Περιγράμματα και Πλαίσια Προγραμμάτων

Ολοκληρώθηκε

Επικαιροποιημένα Επαγγελματικά Περιγράμματα και Πλαίσια Προγραμμάτων

4 από 5

Εκπαιδευτικά Υλικά

Σε εξέλιξη

Τράπεζες Θεμάτων Πιστοποίησης γνώσεων & δεξιοτήτων

Σε εξέλιξη

Ειδικοί Κανονισμοί Πιστοποίησης Επαγγελμάτων / Ειδικοτήτων

Σύντομα διαθέσιμο

Υποέργο 2

Εκπαιδευτικά Υλικά για την ειδικότητα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Προσανατολισμού

Σε εξέλιξη

Τράπεζα Θεμάτων για την ειδικότητα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Προσανατολισμού

Σε εξέλιξη

Πιλοτικά προγράμματα κατάρτισης 50 Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Προσανατολισμού

Σύντομα διαθέσιμο

Νέα Επαγγελματικά Περιγράμματα

+

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

+

ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ – ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

+

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

+

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΝΕΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ)

+

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ

+

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

+

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

+

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

+

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

+

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

+

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)

+

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

+

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

+

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

+

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

+

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

+

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

+

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΒΑΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΜΑΝΟΥΒΡΑΔΟΡΟΣ)

+

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

+

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΙΩΝ

+

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ

+

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

+

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

+

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΧΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

+

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING

Επικαιροποιημένα Επαγγελματικά Περιγράμματα

+

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ

+

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

+

ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ/ΤΡΙΑ

+

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

+

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ