Εκπαίδευση εργαζομένων – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


Εκπαίδευση εργαζομένων

Περιγραφή Προγράμματος

Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται σε γενικές κατηγορίες εργαζομένων ιδιωτικού τομέα και εξειδικεύονται ανά κατηγορία και σύμφωνα με τον πληθυσμό-στόχο στον οποίο απευθύνονται.

Ορισμένα από τα προγράμματα αυτά κατανέμονται κατά κλάδο και απευθύνονται σε ειδικές κοινωνικές κατηγορίες.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η παροχή εξειδικευμένων και στοχευμένων προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από ευρείες ομάδες εργαζομένων.

Η υλοποίηση των επιμέρους προγραμμάτων πραγματοποιήθηκαν, κατά κύριο λόγο, στις έδρες των 13 διοικητικών περιφερειών της χώρας.

Μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων καταβλήθηκε προσπάθεια να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που δίνονται από το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, η διά βίου εκπαίδευση των εργαζόμενων με στόχο το συνεχή εμπλουτισμό των γνώσεών τους και την αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

Συμπεριλήφθηκαν επιμορφωτικές δράσεις που είναι δυνατόν να συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων ιδιωτικού τομέα και να συμβάλουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του ρόλου και της θέσης τους στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης εργαζομένων που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο άξονα περιγράφονται και κατανέμονται ως εξής

ΔΡΑΣΗ Β: «Εκπαίδευση εργαζομένων στο πεδίο των νέων τεχνολογιών»

Β.1.: Εισαγωγικές γνώσεις Πληροφορικής.

Β.2.: Βασικές – συμπληρωματικές γνώσεις στην Πληροφορική.

Β.3.: Τηλε-εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης αποτέλεσε η καταπολέμηση του «ψηφιακού αλφαβητισμού» και η «εισαγωγική» ένταξη των εργαζομένων στο περιβάλλον των νέων τεχνολογιών, μέσω της εκμάθησης στοιχειωδών και βασικών γνώσεων πληροφορικής και χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή ως βασική κοινωνική και επαγγελματική δεξιότητα.

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος της τηλε-εκπαίδευσης δόθηκε η δυνατότητα σε εργαζόμενους που δεν είχαν την δυνατότητα παρακολούθησης με φυσική παρουσία, να ενταχθούν στο περιβάλλον των νέων τεχνολογιών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεων εκπαίδευσης.

ΔΡΑΣΗ Γ: «Εκπαίδευση των εργαζομένων (και μελών επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας), στο πεδίο της υγιεινής, ασφάλειας και διασφάλισης ποιότητας»

Γ.1.: Εκπαίδευση εργαζομένων στην Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Γ.2: Εκπαίδευση εργαζομένων στην διασφάλιση ποιότητας – υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος αποτέλεσε η αναβάθμιση των προσόντων (α) των εργαζομένων που συμμετέχουν σε κλαδικές και εθνικές επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας και (β) του στελεχιακού και εργατικού δυναμικού σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους (ηλεκτρισμό, χημική βιομηχανία, επικοινωνίες και ναυπηγική βιομηχανία) μέσω της βελτίωσης της τεχνογνωσίας τους και της ικανότητάς τους να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας, να τις εφαρμόζουν και να τις μεταδίδουν.

Σκοπός της δεύτερης ενότητας ήταν η εκπαίδευση των εργαζομένων του κλάδου τροφίμων – ποτών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παραγομένων προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή.

ΔΡΑΣΗ Δ : «Εκπαίδευση εργατικού δυναμικού στην ελληνική (μετανάστες) και αγγλική (εργαζόμενοι) Γλώσσα»

Δ.1. Εκμάθηση βασικών γνώσεων ελληνικών σε μετανάστες – παλιννοστούντες – πρόσφυγες.

Δ.2: Εκμάθηση βασικών γνώσεων αγγλικών σε εργαζόμενους.

Σκοπός της δράσης αποτέλεσε η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από μετανάστες, παλιννοστούντες και πρόσφυγες, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική, εργασιακή και οικονομική ζωή της χώρας και η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, σε αρχικά επίπεδα, σε Έλληνες εργαζομένους έτσι ώστε να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξή τους.

WordPress Video Lightbox Plugin