Η Εργασιακή ζωή στη διάρκεια της COVID-19 πανδημίας 2020” – Eurofound

4 Ιουνίου 2021

H πρόσφατη έκδοση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης & Εργασίας (Eurofound) με τίτλο “Η Εργασιακή ζωή στη διάρκεια της COVID-19 πανδημίας 2020” αποτελείται από τις εκθέσεις 29 Ευρωπαϊκών χωρών (27 κράτη μέλη της ΕΕ, Νορβηγία και  Ηνωμένο Βασίλειο). Οι εθνικές εκθέσεις επιχειρούν μια πρώτη συνοπτική καταγραφή του αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 στην εργασιακή ζωή, με βάση και τα αποτελέσματα εθνικών ερευνών και την επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Περιγράφονται τα μέτρα που υιοθετηθήκαν από τις κυβερνήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους, κυρίως κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας,  προκειμένου να μετριάσουν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και εστιάζοντας σε τομείς πολιτικής που επηρεάστηκαν ή και διαταράχθηκαν περισσότερο λόγω της κρίσης. Τέλος, οι εκθέσεις διερευνούν τον αντίκτυπο της πανδημίας στη συλλογική δράση, το χρόνο εργασίας και τους μισθούς.

Δείτε το πλήρες κείμενο στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef21017.pdf