Υλοποιηση της πράξης: Ενισχυση της επιχειρησιακης ικανοτητας του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

26 Απριλίου 2013

Στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ. Παρατίθεται περιγραφή της Πράξης και των υποέργων της.