«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

Το εργο με μια ματια

Η διασφάλιση της ποιότητας της Κατάρτισης και της Πιστοποίησης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, με κομβικό σημείο την ανάπτυξη και πιστοποίηση των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων.

Η ανάπτυξη και πιστοποίηση των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων δύναται να λειτουργήσει συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και πιστοποίησης των εισροών και των εκροών των μαθησιακών διαδικασιών, με την ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ήδη, τα υφιστάμενα επαγγελματικά περιγράμματα παραπέμπουν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων), με την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος πιστωτικών μονάδων, με την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων υπό-συστημάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη βελτίωση των προσόντων και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, με τη διαδικασία πιστοποίησης προσόντων.

Με το έργο αυτό, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ παρεμβαίνει στο ανθρώπινο δυναμικό σημαντικών αναπτυξιακά κλάδων του ιδιωτικού τομέα με σκοπό:

  • την επιτυχή προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των κλάδων στις νέες αναπτυξιακές ανάγκες,
  • τη ρύθμιση της κλαδικής αγοράς εργασίας,
  • την προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης,
  • τη δημιουργία ενός εργατικού δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων, ικανό να ανταποκριθεί στις νέες παραγωγικές απαιτήσεις, εξελίξεις και προκλήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο διαρθρώνεται στα παρακάτω δύο Υποέργα, τα οποία στοχεύουν στη δημιουργία ενός ποιοτικότερου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης, της Πιστοποίησης και του ανθρώπινου δυναμικού

Υποέργο 1

Ανάπτυξη και Επικαιροποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων

Η εν λόγω δράση αφορά σε ένα σύνολο εργασιών, οι οποίες διαρθρώνονται σε έξι διακριτά πακέτα εργασίας, και περιλαμβάνουν την αναδιαμόρφωση / επαναπροσδιορισμό της μεθοδολογίας ανάπτυξης και επικαιροποίησης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων, την ανάπτυξη 30 Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων συγκεκριμένων κλάδων, επαγγελμάτων και ειδικοτήτων (25 νέα και 5 επικαιροποιημένα), την ανάπτυξη επίκαιρου εκπαιδευτικού υλικού εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης, τη σύνταξη σχετικής Τράπεζας Θεμάτων αποτίμησης/πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ανά θεματικό αντικείμενο κατάρτισης καθώς και την ανάπτυξη Ειδικών Κανονισμών Πιστοποίησης προσώπων, με βάση τα οποία θα πραγματοποιούνται οι εξετάσεις πιστοποίησης των επαγγελμάτων/ειδικοτήτων.

Υποέργο 2

Συστημική παρέμβαση για την πιστοποίηση του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η εν λόγω δράση αφορά σε ένα σύνολο εργασιών, οι οποίες διαρθρώνονται σε δύο διακριτά πακέτα εργασίας, και περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και τράπεζας θεμάτων για την ειδικότητα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Προσανατολισμού σε άμεση συνάφεια με το υφιστάμενο επαγγελματικό περίγραμμα και το αντίστοιχο πλαίσιο προγράμματος, καθώς και την πιλοτική εφαρμογή δύο προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας.

Το εργο σε αριθμους

Υποέργο 1

 

Νέα Μεθοδολογία Ανάπτυξης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων

Σύντομα διαθέσιμο

 

Νέα Επαγγελματικά Περιγράμματα και Πλαίσια Προγραμμάτων

Σύντομα διαθέσιμο

 

Επικαιροποιημένα Επαγγελματικά Περιγράμματα και Πλαίσια Προγραμμάτων

Σύντομα διαθέσιμο

 

Εκπαιδευτικά Υλικά

Σύντομα διαθέσιμο

 

Τράπεζες Θεμάτων Πιστοποίησης γνώσεων & δεξιοτήτων

Σύντομα διαθέσιμο

 

Ειδικοί Κανονισμοί Πιστοποίησης Επαγγελμάτων / Ειδικοτήτων

Σύντομα διαθέσιμο

Υποέργο 2

 

Εκπαιδευτικά Υλικά για την ειδικότητα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Προσανατολισμού

Σύντομα διαθέσιμο

 

Τράπεζα Θεμάτων για την ειδικότητα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Προσανατολισμού

Σύντομα διαθέσιμο

 

Πιλοτικά προγράμματα κατάρτισης 50 Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Προσανατολισμού

Σύντομα διαθέσιμο