Μετάθεση προθεσμιών/ ημερομηνιών της με αρ. πρωτ. 555/02.12.2021 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών διάγνωσης για την παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων και μεταβολών των δεξιοτήτων σε επιλεγμένα επαγγέλματα/ ειδικότητες και ερευνών γνώμης του εργατικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα» (Αρ. Διακήρυξης: 5043320-4A, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 143419)

23 Δεκεμβρίου 2021

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ