Μετάθεση προθεσμιών/ ημερομηνιών της με αρ. πρωτ. 561/06.12.2021 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Περιβάλλοντος Πράξης» (Αρ. Διακήρυξης: 5000945-A, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 143417)

23 Δεκεμβρίου 2021

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ