ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ αναλαμβάνει και υλοποιεί παρεμβάσεις που αφορούν σ’ένα ολιστικό και στοχευμένο πλέγμα υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης σε όλη την επικράτεια.

Σκοπός των παρεμβάσεων αυτών είναι η δημιουργία μιας δομημένης πορείας εισόδου ή επανένταξης στην αγορά εργασίας σε επιλεγμένους πληθυσμούς :

 • των άνεργων γυναικών μέσω της ανάπτυξης και ενίσχυσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του Πολιτισμού https://creative.inegsee.gr/
 • των νέων ανέργων έως 29 ετών μέσω της ανάπτυξης και ενίσχυσης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε τομείς του Πολιτισμού https://eskills-culture.inegsee.gr/, της Γαλάζιας Οικονομίας https://blueeconomy.inegsee.gr/ καθώς και της «έξυπνης εξειδίκευσης» οι οποίες συνδέονται με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις των περιφερειών της χώρας https://youth.inegsee.gr/
 • των ανέργων ηλικίας άνω των 30 ετών, μέσω της απόκτησης νέων ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του πολιτισμού https://eskills-culture.inegsee.gr/

 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμπληρώστε τα στοιχεία σας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.inegsee.gr/mitroa/

 

Οι Παρεμβάσεις με μια ματιά

 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας για άνεργες γυναίκες https://creative.inegsee.gr/

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ είναι ο δικαιούχος συντονιστής δράσεων που αφορούν την παροχή ενός ολοκληρωμένου και στοχευμένου πλέγματος υπηρεσιών σε 2.000 άνεργες γυναίκες, στον κλάδο της δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονου πυλώνα του πολιτισμού και, ειδικότερα, της ένδυσης και υπόδησης.

Επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της Δημιουργικής Βιομηχανίας και του ανθρώπινου δυναμικού του. Οι ανάγκες προσαρμογής των εταιρειών ένδυσης-υπόδησης, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες απαιτούν την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού για την απόκτηση δεξιοτήτων που αφορούν κυρίως τον σχεδιασμό-κατασκευή νέων «αειφόρων-πράσινων» προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, την ψηφιοποίηση, τον τομέα των υπηρεσιών και τη διεθνοποίηση.

Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών για κάθε άνεργη γυναίκα περιλαμβάνει:

 • Δράσεις εξειδικευμένης συμβουλευτικής – Mentoring (6 ατομικές συνεδρίες),
 • Επαγγελματική κατάρτιση (120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 400 ώρες πρακτικής άσκησης).
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών https://youth.inegsee.gr/

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ είναι δικαιούχος-συντονιστής δράσεων που αφορούν την παροχή ενός ολοκληρωμένου και στοχευμένου πλέγματος υπηρεσιών σε 8.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών, αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αναγνωρίζοντας την ένταση του φαινομένου των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, το έργο στοχεύει στην παροχή πολυδιάστατης και εξατομικευμένης υποστήριξης για την κοινωνική ένταξή τους και για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Το πλέγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει:

 • Επαγγελματική συμβουλευτική, για την υποβοήθηση των ωφελουμένων στον (επανα)σχεδιασμό της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
 • Επαγγελματική κατάρτιση, η οποία περιλαμβάνει μείγμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα – η οποία προκύπτει από τα αποτελέσματα της εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής.
 • Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων/δεξιοτήτων των άνεργων νέων που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης προσδιορίζονται με βάση τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό για άνεργους νέους 18 έως 29 ετών https://eskills-culture.inegsee.gr/

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ υλοποιεί δράσεις που αφορούν την παροχή ενός ολοκληρωμένου και στοχευμένου πλέγματος υπηρεσιών σε 3.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης

Αναγνωρίζοντας την ένταση του φαινομένου των νέων που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, το έργο στοχεύει στην παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Το πλέγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει:

 • Δράσεις εξειδικευμένης συμβουλευτικής – Mentoring (4 ατομικές συνεδρίες) με στόχο τον (επανα) σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ωφελουμένων.
 • Επαγγελματική κατάρτιση (140 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 200 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ως απόρροια της επαγγελματικής συμβουλευτικής)
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτώνται από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης σχετίζονται με την πολιτιστική διαχείριση και επικοινωνία με χρήση των νέων τεχνολογιών, την ηλεκτρονική σχεδίαση, τα κινούμενα σχέδια και τις ψηφιακές τέχνες, την επεξεργασία και μίξη ήχων, την υποδοχή κοινού σε χώρους πολιτισμού και τα social media στον χώρο του πολιτισμού.

 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω https://eskills-culture.inegsee.gr/

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ υλοποιεί δράσεις που αφορούν την παροχή ενός ολοκληρωμένου και στοχευμένου πλέγματος υπηρεσιών σε 7.000 άνεργους ηλικίας άνω των 30 ετών.

Το έργο αποσκοπεί στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα του πολιτισμού με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση και την ένταξη στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων, ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της οικονομίας.

Το πλέγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει:

 • Δράσεις εξειδικευμένης συμβουλευτικής – Mentoring (4 ατομικές συνεδρίες) με στόχο τον (επανα)-σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ωφελουμένων.
 • Επαγγελματική κατάρτιση (140 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 200 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ως απόρροια της επαγγελματικής συμβουλευτικής).
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτώνται από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης σχετίζονται με την πολιτιστική διαχείριση και επικοινωνία με χρήση των νέων τεχνολογιών, την ηλεκτρονική σχεδίαση, τα κινούμενα σχεδία και τις ψηφιακές τέχνες, την επεξεργασία και μείξη ήχων, την υποδοχή κοινού σε χώρους πολιτισμού και τα social media στοn χώρο του πολιτισμού.

 

 • Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης ανέργων, στους τομείς δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας https://blueeconomy.inegsee.gr/

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ υλοποιεί δράσεις που αφορούν την παροχή ενός ολοκληρωμένου και στοχευμένου πλέγματος υπηρεσιών σε 3.000 άνεργους ηλικίας 18-29 ετών

Η δράση αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, στην επικαιροποίηση των ήδη υφισταμένων, στην αντιμετώπιση του κίνδυνου απαξίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων λόγω παρατεταμένης περιόδου ανεργίας ή αποχής από την αγορά εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η προσαρμογή των ωφελουμένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, η βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και η ένταξή τους σε συναφείς με τη Γαλάζια Οικονομία κλάδους.

Το πλέγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει:

 • Δράσεις εξειδικευμένης συμβουλευτικής – Mentoring (6 ατομικές συνεδρίες) με στόχο τον (επανα) σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ωφελουμένων.
 • Επαγγελματική κατάρτιση (160 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 280 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ως απόρροια της επαγγελματικής συμβουλευτικής).
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτώνται από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης σχετίζονται με την απόκτηση ή και την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σε ειδικότητες/δεξιότητες που αφορούν τη Γαλάζια Οικονομία, έναν ανταγωνιστικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, με υψηλή δυναμική ανάπτυξης και αυξητικές τάσεις ζήτησης σε επαγγέλματα και ποιοτικές θέσεις εργασίας.