ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Της 5000945/23 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

24 Ιανουαρίου 2020

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της 5000945/23 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ 5000945, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των Εξειδικευμένων Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης στον άξονα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών» για μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη – συμβούλου για τη στελέχωση του Εξειδικευμένου Κέντρου Προώθησης της Απασχόλησης στη Δυτική Ελλάδα (Πάτρα). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που κατατέθηκαν αναφορικά με την 5000945/23 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 923 / 18.12.2019