ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ 5000945/24 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΞΔΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΑΙΣΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ E – ΣΥΝΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

7 Αυγούστου 2020

Κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που κατατέθηκαν αναφορικά με την 5000945/24 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση εξειδικευμένου επιστημονικού συνεργάτη που θα πλαισιώσει την ομάδα των συμβούλων απασχόλησης του Υποέργου 1 για τη διάδοση και παρακολούθηση της υπηρεσίας e  –  συμβουλευτική, στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ 5000945, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης στον άξονα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών – ΛΑΠ», ανακοινώνονται τα αποτελέσματα με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 36/ 17.07.2020