ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ 5000945/25 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΞΔΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΕΙ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ)

4 Οκτωβρίου 2021

Κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που κατατέθηκαν αναφορικά με την 5000945/25 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση εξειδικευμένου επιστημονικού συνεργάτη – συμβούλου που θα στελεχώσει τη μονάδα παροχής υπηρεσιών προς εργαζόμενους καθώς και τη δομή υποστήριξης ανέργων στην περιφέρεια στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ 5000945, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» και του Υποέργου 2 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης στον άξονα των περιφερειών μετάβασης», ανακοινώνονται τα αποτελέσματα με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 91/ 01 – 02 – 2021