ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ 5069281/1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 14 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7 ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

17 Δεκεμβρίου 2021

Σε συνέχεια των από 26/11/2021 καθώς και 01/12/2021 δημοσιεύσεων στην ιστοσελίδα  του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr)  του προσωρινού αξιολογικού πίνακα αποτελεσμάτων της 5069281 – 1 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δεκατεσσάρων συμβάσεων έργου με 14 συγγραφείς μαθημάτων ειδικότητας για την ανάπτυξη των επτά οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων ΙΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5069281, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» και του Υποέργου 2 «Διαμόρφωση 23 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων ΙΕΚ από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ», ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα, ανά ειδικότητα και θέση, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων.

1ος ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ
1. 241387517382  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

2. 244910980345  

ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

3. 245388130064  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

4. 247625420137  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

5. 244660601679  

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6. 242873592009  

ΗΧΟΛΗΨΙΑ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

7. *ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

2ος ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ
1. 246494998961  

ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

2. 247318472637 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΝΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

3. 242059929958  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

4. 247155100397 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
5. 244123366340  

ΗΧΟΛΗΨΙΑ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

6. *ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
7. *ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

*Σημειώνεται ότι για τις θέσεις με α/α 7 (Πίνακας 1) και α/α 6 και 7 (Πίνακας 2) ο διαγωνισμός είναι άγονος και πρόκειται να επαναπροκηρυχθεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.