ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ 5069281/2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΠΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 7 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7 ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

22 Νοεμβρίου 2021

Σε συνέχεια της από 10/11/2021 δημοσίευσης στην ιστοσελίδα  του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr)  του προσωρινού αξιολογικού πίνακα αποτελεσμάτων της 5069281 – 2 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη επτά συμβάσεων έργου με 7 επιστημονικούς υπευθύνους για την ανάπτυξη των επτά οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων ΙΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5069281, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» και του Υποέργου 2 «Διαμόρφωση 23 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων ΙΕΚ από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ», ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα, ανά ειδικότητα, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1. 243927911349  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

2. 243578438104  

ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

3. 241640119770  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

4. 242552088029  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5. 247468403889  

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

6. 241830852962  

ΗΧΟΛΗΨΙΑ

7. 247541567980  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ