ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ 5069281/5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΕΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

12 Ιουλίου 2022

Σε συνέχεια της από 22 – 06 – 2022 δημοσίευσης στην ιστοσελίδα  του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr)  του προσωρινού αξιολογικού πίνακα αποτελεσμάτων της 5069281 – 5 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δέκα συμβάσεων έργου με δέκα επιστημονικούς υπευθύνους για την ανάπτυξη των δέκα οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. καθώς και της από  11 – 07 – 2022 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων ΙΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5069281, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» του Υποέργου 2 «Διαμόρφωση 23 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων ΙΕΚ από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» και του Πακέτου Εργασίας 1 «Ανάπτυξη 23 οδηγών κατάρτισης» ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα.

 

Σχετικά αρχεία

ORISTIKA_APOTELESMATA_5069281_5