ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ 5069281/6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΔΕΚΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

12 Ιουλίου 2022

Σε συνέχεια της από 24 – 06 – 2022 δημοσίευσης στην ιστοσελίδα  του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr)  του προσωρινού αξιολογικού πίνακα αποτελεσμάτων της 5069281 – 6 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δέκα συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου με δέκα συγγραφείς μαθημάτων ειδικότητας – επαγγελματίες της ειδικότητας για την ανάπτυξη των δέκα οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. καθώς και της από  11 – 07 – 2022 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων ΙΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5069281, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» του Υποέργου 2 «Διαμόρφωση 23 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων ΙΕΚ από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» και του Πακέτου Εργασίας 1 «Ανάπτυξη 23 οδηγών κατάρτισης» ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

 

Σχετικά αρχεία

ORISTIKA_APOTELESMATA_5069281_6