ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της από 23/10/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου συνεργάτη/ιδας υποστήριξης της υλοποίησης και διαχείρισης των αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων Έργων που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑνΑΔ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) που υλοποιεί το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

2 Δεκεμβρίου 2019

Κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στο πλαίσιο της από 23/10/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση Συνεργάτη/ιδας, στο πλαίσιο υλοποίησης των αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων Έργων που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑνΑΔ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) που υλοποιεί το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους:

Πίνακας 1. Αξιολόγηση απαιτούμενων προσόντων

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1 887/29.10.2019 Διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων.
2 892/08.11.2019

(σφραγίδα ταχυδρομείου 06.11./2019)

Δεν διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων.

 

Πίνακας 2. Τελική επιλογή

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 887/29.10.2019 10,00