ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5069281 – 55

29 Ιανουαρίου 2024

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5069281 – 55 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1          ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2          ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

3          ΤΕΧΝΗ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

4          ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Σε συνέχεια της από 08.01.2024 δημοσίευσης στην ιστοσελίδα  του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr)  των προσωρινών αξιολογικών πινάκων των αποτελεσμάτων της 5069281 – 55  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  καθώς και της από 24.01.2024 σχετικής απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ περί της έγκρισης των οριστικών αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ 5069281, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση 2014 – 2020» του Υποέργου 2 «Διαμόρφωση 23 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ» και του Πακέτου Εργασίας 2  «Ανάπτυξη 23 εκπαιδευτικών εγχειριδίων ΙΕΚ» για τις θέσεις συμβούλων μεθοδολογίας  για την ανάπτυξη των τεσσάρων προαναφερόμενων εκπαιδευτικών εγχειριδίων των ειδικοτήτων ΙΕΚ ανακοινώνονται, ανά ειδικότητα, αφενός οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και αφετέρου η κατανομή των τεσσάρων εκπαιδευτικών εγχειριδίων ΙΕΚ σε δύο υποψηφίους – συμβούλους μεθοδολογίας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων:

 


Σχετικό αρχείο

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 5069281_55