ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ 5002418/2A ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002418, Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).

10 Ιουλίου 2019

Ορθή Επανάληψη ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 5002418/2A και της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5002418 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 

Σχετικά αρχεία:

Ορθή επανάληψη Θεσσαλονίκη