ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Της 5069281/43 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ 5069281, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση 2014 – 2020» του Υποέργου 2 «Διαμόρφωση 23 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ» και του Πακέτου Εργασίας 1 «Ανάπτυξη 23 οδηγών κατάρτισης» για τη θέση του επιστημονικού υπευθύνου για την ανάπτυξη του οδηγού κατάρτισης στην ειδικότητα «Τέχνη σεναριογραφίας»

24 Μαΐου 2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της 5069281/43 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» του Υποέργου 2 «Διαμόρφωση 23 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ» και του Πακέτου Εργασίας 1 «Ανάπτυξη 23 οδηγών κατάρτισης» για τη θέση του επιστημονικού υπευθύνου για την ανάπτυξη του οδηγού κατάρτισης στην ειδικότητα «Τέχνη σεναριογραφίας»

Οι υποψήφιοι, έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός  πέντε (5) ημερών. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ : τηλ.: 210 – 3327719, e-mail: gkarhimakis@inegsee.gr & 210 – 3327733, e-mail: dimitra@inegsee.gr,  Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 15:00.

 

Σχετικά αρχεία

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων