ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Της 5069281/57 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

19 Φεβρουαρίου 2024

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της 5069281 – 57  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» του Υποέργου 2 «Διαμόρφωση 23 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ» και του Πακέτου Εργασίας 2 «Ανάπτυξη 23 εκπαιδευτικών εγχειριδίων» για θέσεις συγγραφέων μαθησιακών ενοτήτων για τη συγγραφή μαθησιακών ενοτήτων του εκπαιδευτικού εγχειριδίου 20 της ειδικότητας «Στέλεχος ναυλομεσιτικών εργασιών»

 

Α. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 20 «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

α/α Μαθησιακές Ενότητες Επιστημονική Εξειδίκευση Συγγραφέα
 

1

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή/και πτυχίο Μεταφραστικού τμήματος αγγλικής φιλολογίας

2 ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή/και πτυχίο Μεταφραστικού τμήματος αγγλικής φιλολογίας
3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή/και πτυχίο Μεταφραστικού τμήματος αγγλικής φιλολογίας
4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή/και πτυχίο Μεταφραστικού τμήματος αγγλικής φιλολογίας

 

Οι υποψήφιοι, έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός  πέντε (5) ημερών. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.  Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ : τηλ.: 210 – 3327733, e-mail: dimitra@inegsee.gr,  Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 15:00.

Σχετικά αρχεία

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της 5069281 – 57 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος