Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ»

1 Ιουνίου 2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των  Δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις    Λιγότερο   Αναπτυγμένες Περιφέρειες», η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

 

A/A  

ENTRY ID

ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Βαθμολογία
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΞΑΝΘΗ ΚΑΒΑΛΑ ΔΡΑΜΑ
1 1576 Χ 15,04
2 3261 Χ Χ Χ 14,44
3 6680 Χ Χ 13,10
4 4082 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 11,30
5 1914 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 11,30
6 1730 Χ Χ Χ 11.00
7 5943 Χ 9,20
8 2185 Χ 9,10
9 4744 Χ 9,10
10 4628 Χ 8,90
11 6872 Χ Χ 8,50
12 6785 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 8,40
13 7760 Χ 8,40
14 6430 Χ Χ Χ 8,34
15 2558 Χ 8,13
16 7408 Χ Χ 7,96
17 3016 Χ 7,50
18 5527 Χ Χ Χ Χ Χ Χ 7,26
19 1594 Χ Χ Χ 7,04
20 7935 Χ 6,64
21 5875 Χ 5,50
22 6636 Χ 5,50
23 7417 Χ 4,54
24 7298 Χ Χ 4,34
25 2593 Χ 3,00
26 5743 Χ 0

 

 

Ετικέτες: