Περιφέρεια Ηπείρου: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (social media)»

7 Μαΐου 2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 1 «Ενέργειες κατάρτισης και κοινωνικής δράσης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας παρέμβασης σε συλλογικό επίπεδο στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες(Ήπειρος-Π.Ε Ιωαννίνων)», η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

 

Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑ
1 5747 11,51 Χ Χ  
2 1735 11,15 Χ   Χ
3 3207 10,37   Χ  
4 7879 10,15   Χ Χ
5 5247 7,45   Χ  
6 7312 7,35 Χ Χ  
7 3670 7,29 Χ Χ Χ
8 5527 6,21   Χ  
9 2881 4,65 Χ   Χ
10 1053 4,45 Χ Χ Χ

 

 

Ετικέτες: