ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ αναφορικά με την 5002418/2 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην Πράξη «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002418 η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

4 Φεβρουαρίου 2019

Στο πλαίσιο του Υποέργου  1 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)» για τις Περιφέρειες:

Δυτικής Ελλάδας – Πάτρα, Αίγιο, Ναύπακτο

Κεντρικής Μακεδονίας – Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)» για τις Περιφέρειες:

Βορείου Αιγαίου – Χίος

Δυτική Μακεδονία – Κοζάνη

Πελοπόννησος – Τρίπολη

Στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στο Ν. Αιγαίο» για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου:

Ν. Αιγαίο – Ρόδος

Ν. Αιγαίο – Σύρος

Στο πλαίσιο του Υποέργου 9 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στη Στερεά Ελλάδα» για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:

Στ. Ελλάδα – Λαμία

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Μαρία Τσουκαλά: τηλ. 210-3327760, e-mail: marytsouk@inegsee.gr

Σχετικά αρχεία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΑΤΡΑ, ΑΙΓΙΟ, ΝΑΥΠΑΚΤΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΙΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΚΟΖΑΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-ΡΟΔΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ- ΣΥΡΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΛΑΜΙΑ