ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών/ιδών με κωδικό 5074562-1

19 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών/ιδών με κωδικό 5074562-1, στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Δημοσιότητα-Συντονισμός-Διαχείριση» της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες» (με κωδικό ΟΠΣ 5074562), η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

*Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 “Διαδικασία Αξιολόγησης” της Πρόσκλησης, η υποβολή τυχόν ενστάσεων θα πραγματοποιείται από τους/τις υποψηφίους/ες ηλεκτρονικά στο email: mplati@inegsee.gr, υπόψη της κας Μαρίας Πλατή, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

Σχετικό αρχείο

PINAKES_APOTELESMATON