ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου συνεργατών εκπαιδευτών υποστήριξης προγραμμάτων κατάρτισης με κωδ. 5002418/3 και κωδ. 5002418/3Δ της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002418 η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν

29 Νοεμβρίου 2019

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)» για την Περιφέρεια:

  • Κρήτης – Ηράκλειο _ Ρέθυμνο και το Θεματικό Αντικείμενο «ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ» (Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 5002418/3Δ)
  • Κρήτης – Άγιος Νικόλαος και το Θεματικό Αντικείμενο «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ» (Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 5002418/3)

Επισημαίνεται ότι:

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται τμηματικά ανά θεματικό αντικείμενο και περιφέρεια/ πόλη υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.

Σε θεματικά αντικείμενα κατάρτισης  που δεν υπήρξε επαρκής αριθμός αιτήσεων πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων αξιολογήθηκαν και οι αιτήσεις των μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Μαρία Τσουκαλά: τηλ. 210-3327760, e-mail: marytsouk@inegsee.gr

Σχετικά αρχεία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Περιφέρεια Κρήτης _ Ηράκλειο _ Ρέθυμνο και το Θεματικό Αντικείμενο «ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Περιφέρεια Κρήτης _ Άγιος Νικόλαος και το Θεματικό Αντικείμενο «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ»