ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Μητρώου Συνεργατών Εκπαιδευτών Υποστήριξης προγραμμάτων κατάρτισης με κωδ. 5002418/3Δ της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002418 η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», για το Υποέργο 2 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)» για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Κεφαλονιά

3 Μαρτίου 2020

Για το Θεματικά Αντικείμενα: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ» και τα οριζόντια θεματικά αντικείμενα «Υγεία και ασφάλεια στην εργασία», «Βασικές αρχές εργατικού δικαίου», «Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης» και «Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων».

Επισημαίνεται ότι:

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται τμηματικά ανά θεματικό αντικείμενο και περιφέρεια/ πόλη υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.

Αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις των Εκπαιδευτών  για τα θεματικά αντικείμενα που προέκυψαν σε συνάρτηση με τη ζήτηση των επιλέξιμων καταρτιζομένων ανά περιφέρεια/ πόλη και  οι αιτήσεις των Εκπαιδευτών όλων των οριζόντιων θεματικών ενοτήτων (Υγεία και ασφάλεια στην εργασία/ Βασικές αρχές εργατικού δικαίου/ Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης/ Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων).

Σε θεματικά αντικείμενα κατάρτισης  που δεν υπήρξε επαρκής αριθμός αιτήσεων πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων αξιολογήθηκαν και οι αιτήσεις των μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Μαρία Τσουκαλά: τηλ. 210-3327760, e-mail: marytsouk@inegsee.gr

Σχετικά αρχεία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ_ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ_«ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ» _ «Υγεία και ασφάλεια στην εργασία», «Βασικές αρχές εργατικού δικαίου», «Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης» και «Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων»