ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Μητρώου Συνεργατών Εκπαιδευτών Υποστήριξης προγραμμάτων κατάρτισης με κωδ. 5002418/3Β της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002418 η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», για το Υποέργο 2 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)»

21 Οκτωβρίου 2019
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου – Τρίπολη και τα Θεματικά Αντικείμενα: ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, και τα οριζόντια θεματικά αντικείμενα «Βασικές αρχές εργατικού δικαίου», «βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων», «Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης»
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου – Καλαμάτα και τα οριζόντια θεματικά αντικείμενα «Βασικές αρχές εργατικού δικαίου», «βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων»

Σημείωση:

  • Για το θεματικό αντικείμενο «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία» δεν υπήρξε καμία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Τρίπολη και την Καλαμάτα.
  • Για το θεματικό αντικείμενο «Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης» δεν υπήρξε καμία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Καλαμάτα.

Επισημαίνεται ότι:

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται τμηματικά ανά θεματικό αντικείμενο και περιφέρεια/ πόλη υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.

Αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις των Εκπαιδευτών  για τα θεματικά αντικείμενα που προέκυψαν σε συνάρτηση με τη ζήτηση των επιλέξιμων καταρτιζομένων ανά περιφέρεια/ πόλη και  οι αιτήσεις των Εκπαιδευτών των οριζόντιων θεματικών ενοτήτων (Βασικές αρχές εργατικού δικαίου/ Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης/ Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων).

Σε θεματικά αντικείμενα κατάρτισης  που δεν υπήρξε επαρκής αριθμός αιτήσεων πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων αξιολογήθηκαν και οι αιτήσεις των μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Μαρία Τσουκαλά: τηλ. 210-3327760, e-mail: marytsouk@inegsee.gr

Σχετικά αρχεία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5002418_3Β ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ_ΚΑΛΑΜΑΤΑ_ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΘΕΜ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5002418_3Β ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ_ΤΡΙΠΟΛΗ_ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ_ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5002418_3Β ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ_ΤΡΙΠΟΛΗ_ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΘΕΜ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ