ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 5003379/Γ4

14 Μαΐου 2020

Κατόπιν αξιολογήσεως των αιτήσεων που κατατέθηκαν αναφορικά με την 5003379/Γ4 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μελετητή/συγγραφέα επικαιροποίησης του Επαγγελματικού Περιγράμματος «ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ/ΤΡΙΑ» και του αντίστοιχου Πλαισίου Προγράμματος στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5003379, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του/της υποψηφίου, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του/της:

 

Α/Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
29 ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ/ΤΡΙΑ 903-21/11/2019 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Ως εκ τούτου η εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κρίνεται άγονη και θα επαναληφθεί.

 

Ετικέτες: