ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 5004206-3B για την απασχόληση δύο (2) επιστημονικών συνεργατών, με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, για την εκπόνηση ερευνητικού/μελετητικού έργου παρακολούθησης και ανάλυσης εξελίξεων και μεταβολών δεξιοτήτων επαγγελμάτων/ειδικοτήτων στο πλαίσιο της Πράξης «Εξειδικευμένες συστημικές παρεμβάσεις αποτύπωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες» (ΟΠΣ 5004206) και του Υποέργου 2 «Δράσεις διάγνωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης εξελίξεων και μεταβολών δεξιοτήτων επαγγελμάτων/ειδικοτήτων», που υλοποιούνται μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»

24 Οκτωβρίου 2019

Σχετικό αρχείο