ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό 5004206-4 για την απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου επτά (7) επιστημονικών συνεργατών για την εκπόνηση ερευνητικού/ μελετητικού έργου ανάλυσης του εγχώριου παραγωγικού υποδείγματος και ανίχνευσης των αναγκών σε επαγγελματικές ειδικότητες και δεξιότητες στο πλαίσιο της Πράξης «Εξειδικευμένες συστημικές παρεμβάσεις αποτύπωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες» (ΟΠΣ 5004206) και του Υποέργου 3 «Ανάλυση του εγχώριου παραγωγικού υποδείγματος και ανίχνευση των αναγκών σε επαγγελματικές ειδικότητες και δεξιότητες», που υλοποιούνται μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»

24 Οκτωβρίου 2019

Σχετικό αρχείο