ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (Πρόσκληση 5003379/Ι) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ

3 Ιουλίου 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5003379/Ι και της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5003379.

 

Σχετικά αρχεία

Επιτυχόντες
 

Ετικέτες: