ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (Πρόσκληση 5003379/Ζ) ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Συγγραφέων Εκπαιδευτικών Υλικών και Τράπεζας Θεμάτων Αποτίμησης/Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων για τριάντα (30) Θεματικά Αντικείμενα Κατάρτισης

3 Ιουλίου 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Συγγραφέων Εκπαιδευτικών Υλικών και Τράπεζας Θεμάτων Αποτίμησης/Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων για τριάντα (30) Θεματικά Αντικείμενα Κατάρτισης, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5003379/Ζ και της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5003379.

Σχετικά αρχεία

Επιτυχόντες

 

 

Ετικέτες: