ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ/ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΣ (5000996/Γ2) Τεχνικού/ής Υπεύθυνου/ης του Υποέργου 2, Π.Ε.1 «Προετοιμασία, συγκρότηση και λειτουργία του συστήματος φυσικής και ψηφιακής αρχειοθέτησης των ιστορικών και σύγχρονων αρχείων της ΓΣΕΕ»

23 Δεκεμβρίου 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ/ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΣ Τεχνικού/ής Υπεύθυνου/ης Υποέργου, στο πλαίσιο της Πράξης «Διεύρυνση της Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996/Γ2, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υποέργου 2 «Συγκρότηση, προβολή και αξιοποίηση ιστορικών και σύγχρονων αρχείων της ΓΣΕΕ» και του Πακέτου Εργασίας 1 «Προετοιμασία, συγκρότηση και λειτουργία του συστήματος φυσικής και ψηφιακής αρχειοθέτησης των ιστορικών και σύγχρονων αρχείων της ΓΣΕΕ».

 

Σχετικά αρχεία

Epityxontes_5000996_C2