ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ/ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΣ (5000996/Ζ) Επιστημονικού/ής Συνεργάτη/ιδος για την περιγραφή και διάχυση αρχειακού υλικού ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Υποέργου 2, του Π.Ε.1 «Προετοιμασία, συγκρότηση και λειτουργία του συστήματος φυσικής και ψηφιακής αρχειοθέτησης των ιστορικών και σύγχρονων αρχείων της ΓΣΕΕ» και του Π.Ε.2 «Ανάδειξη & προβολή των ιστορικών και σύγχρονων αρχείων της ΓΣΕΕ»

24 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ/ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑΣ Επιστημονικού/ής Συνεργάτη/ιδος για την περιγραφή και διάχυση αρχειακού υλικού ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της Πράξης «Διεύρυνση της Λειτουργίας και των Δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996_Ζ, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υποέργου 2: «Συγκρότηση, προβολή και αξιοποίηση ιστορικών και σύγχρονων αρχείων της ΓΣΕΕ», του Πακέτου Εργασίας 1 «Προετοιμασία, συγκρότηση και λειτουργία του συστήματος φυσικής και ψηφιακής αρχειοθέτησης των ιστορικών και σύγχρονων αρχείων της ΓΣΕΕ» και του Πακέτου Εργασίας 2 «Ανάδειξη & προβολή των ιστορικών και σύγχρονων αρχείων της ΓΣΕΕ».

 

Σχετικά αρχεία

Epityxontes_5000996_Z