ΠΡΟΦΙΛ ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

7 Νοεμβρίου 2013

H αναγκαιότητα και η σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης, της διά βίου εκπαίδευσης και της συνεχούς επιμόρφωσης δεν αμφισβητούνται πλέον από κανέναν. Στην Ελλάδα η κατάρτιση ενηλίκων παρουσιάζει σημαντική αύξηση τις δύο πρόσφατες δεκαετίες, με εντυπωσιακή ανάπτυξη της ζήτησης και προσφοράς τη δεκαετία του ’90. Η ένταση εισόδου και χρήσης νέων τεχνολογιών, η αύξηση της ανεργίας σε συνδυασμό με την ανάγκη γνώσης της παραγωγικής διαδικασίας και των αλλαγών που συντελούνται, σε ένα περιβάλλον όξυνσης του ανταγωνισμού στην παγκόσμια οικονομία, η διεύρυνση των χρηματοδοτήσεων από εθνικές και κοινοτικές πηγές, για την εκπαίδευση ενηλίκων, αποτελούν τους κυριότερους λόγους ανάπτυξης του τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης.

Τα ελληνικά συνδικάτα, φορείς ενεργοί, που συμμετέχουν υπεύθυνα στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, δεν μπορούσαν να αγνοήσουν το σημαντικό αυτό πεδίο παρέμβασης που αφορά την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν κατά τη διάρκεια του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) δημιουργήθηκε ένα σύνολο δραστηριοτήτων για ανέργους και εργαζομένους με σχεδόν απόλυτη απουσία κεντρικού σχεδιασμού και συντονισμού, με έλλειψη ουσιαστικής συμμετοχής των εργαζομένων, παρά τις αντίθετες διακηρύξεις, με μια πανσπερμία φορέων παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, οι οποίοι καθόριζαν τη ζήτηση άσχετα με τις πραγματικές ανάγκες, με ανύπαρκτες δομές, με έλλειψη αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου και με αμφισβητούμενη, επιεικώς, ποιότητα προγραμμάτων.

Σε αυτές τις συνθήκες και με διαδικασίες γόνιμου προβληματισμού στο εσωτερικό των συνδικάτων, η ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας ιδρύουν το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Η δημιουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ ΙΝΕ) τον Δεκέμβριο του 1995 έδωσε τη δυνατότητα παρέμβασης των συνδικάτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με αυξημένες προϋποθέσεις συνολικού σχεδιασμού μακροπρόθεσμης διάρκειας, με βελτιωμένους όρους οργάνωσης, συντονισμού και παρακολούθησης των ενεργειών, διατηρώντας ταυτόχρονα τις αναγκαίες ισορροπίες στο οριακό θέμα της αυτοδυναμίας στη δράση των περιφερειακών και κλαδικών δομών του ΙΝΕ.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ δεν αποτελεί ένα ακόμη μέσο απλής παρέμβασης στην αγορά εργασίας. Είναι φορέας υλοποίησης στρατηγικών επιλογών της ΓΣΕΕ και του ΙΝΕ στην αναβάθμιση του ανθρώπινου παράγοντα, μέσω της κατάρτισης.

Κατά συνέπεια, το περιεχόμενο αυτής της παρέμβασης προσδιορίζεται από ιδιαιτερότητες οι οποίες αφορούν τις πληθυσμιακές ομάδες που προσεγγίζει, τον τρόπο και τη μέθοδο προσέγγισης, τις συνεργασίες που διαμορφώνονται, ειδικά στο τοπικό επίπεδο, την επιλογή των θεματικών πεδίων και τον τρόπο κάλυψης των αναγκών.

Στο περιβάλλον αυτό στρατηγικές επιδιώξεις του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ αποτελούν:

  • η δομημένη παρέμβαση στις διαδικασίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού·
  • η ουσιαστική αναγνώριση των συνδικάτων ως βασικού συντελεστή-ισότιμου μέτοχου για τη διαμόρφωση πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης·
  • η απαίτηση για ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση όλων των εργαζομένων και ανέργων και ειδικότερα των ευπαθέστερων πληθυσμιακών ομάδων·
  • η δυναμική ένταξη της επαγγελματικής κατάρτισης, εξαιτίας της συνεχώς αυξανόμενης σημασίας της, στη διαπραγμάτευση και στις συνδικαλιστικές σχέσεις.