ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επανεκκίνηση της Ελληνικής Εθνικής Πλατφόρμας και Ενημέρωση του Εθνικού Οδικού Χάρτη – (BUS-REGRoUP)

Επανεκκίνηση της Ελληνικής Εθνικής Πλατφόρμας και Ενημέρωση του Εθνικού Οδικού Χάρτη – (BUS-REGRoUP)

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

Ημερομηνία Έναρξης: 1 Νοέμβριος 2022

Ημερομηνία Λήξης: 30 Απρίλιος 2024

Σκοπός του έργου είναι  να διευκολυνθεί η “Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια”, ιδίως το Renovation Wave της ΕΕ και η ενσωμάτωση των NZEB, μέσω της επικαιροποίησης της Ανάλυσης της Παρούσας Κατάστασης (Status Quo) και του Εθνικού Οδικού Χάρτη, αντικατοπτρίζοντας τις νέες πραγματικότητες του οικοδομικού κλάδου στην Ελλάδα. Αυτό θα γίνει με το να ληφθούν υπόψη οι αναγκαίες δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες, τα έξυπνα κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροκίνησης, την ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ, την θέρμανση και ψύξη, την αποδοτικότητα των πόρων, την κυκλικότητα, την βιομηχανοποιημένη βαθιά ανακαίνιση, τις εκτιμήσεις του άνθρακα στον κύκλο ζωής, κλπ., λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο ανάκαμψης της ΕΕ. Καθώς η εστίαση είναι σε όλες τις σχετικές δεξιότητες που απαιτούνται στον κτιριακό τομέα, αυτά τα κείμενα πρέπει να επικαιροποιηθούν για τους επαγγελματίες με «μπλε γιακά» και να αναβαθμιστούν με νέο περιεχόμενο που να χαρτογραφεί τις ανάγκες δεξιοτήτων για τα επαγγέλματα με «λευκό γιακά» (αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, μηχανικούς, διαχειριστές κτιρίων, κατασκευαστές προϊόντων κλπ.), αντανακλώντας έτσι τις ανάγκες ολόκληρης της αλυσίδας αξίας του κτιρίου. Πρώτος στόχος του BUS-REGRoUP είναι η υποστήριξη της αναζωογόνησης της Εθνικής Πλατφόρμας Προσόντων (ΕΠΠ) που δημιουργήθηκε στην πρώτη φάση της πρωτοβουλίας BUILD UP Skills (έργο BUS-GR), συγκεντρώνοντας όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους εθνικούς φορείς, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της με τη συμμετοχή νέων ενδιαφερομένων. Δεύτερος στόχος του BUS-REGRoUP είναι η επικαιροποίηση της Ανάλυσης της Παρούσας Κατάστασης, ώστε να συγκεντρωθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση του εθνικού οικοδομικού / κτιριακού τομέα σχετικά με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση (ΣΕΚ), την ενεργειακή απόδοση και τη συμβολή στους στόχους του 2030, καθώς και τα υπάρχοντα εμπόδια και κενά. Τρίτος στόχος είναι η επικαιροποίηση του Εθνικού Οδικού Χάρτη για να εξηγεί πώς θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και τα εντοπισμένα κενά δεξιοτήτων στα διάφορα επαγγέλματα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι του 2030 στον κτιριακό τομέα. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται, πέρα από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, από τους:

  • ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας)
  • ΕΜΠ (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο)
  • ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας)
  • IME ΓΣΕΒΕΕ (Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας)