ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Equal

Equal

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11 Νοέμβριος 2013

Ημερομηνία Έναρξης:

Ημερομηνία Λήξης:

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL αποτέλεσε διακρατικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 75% και από την Ελλάδα σε ποσοστό 25%. Σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν η πειραματική εφαρμογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού, στον τομέα της απασχόλησης. Επιπλέον στόχευσε στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και στην εξασφάλιση της δυνατότητας όλων να έχουν πρόσβαση στις θέσεις αυτές. Το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ως Συντονιστής Φορέας, σχεδίασε και υλοποίησε τα παρακάτω 2 έργα : «Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης» (α’ κύκλος υλοποίησης 2002-2005) και «Παρατηρητήριο και Δίκτυο Δομών για την ενδυνάμωση των Οικονομικών μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας» (β’ κύκλος υλοποίησης 2005-2008).