ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εθνικό Σημείο Επαφής για το EaSI (EaSIGR)

Εθνικό Σημείο Επαφής για το EaSI (EaSIGR)

Ημερομηνία Δημοσίευσης:

Ημερομηνία Έναρξης: 3 Ιανουάριος 2022

Ημερομηνία Λήξης: 30 Ιούνιος 2024

Στόχος του έργου είναι η σύσταση οργανωμένου Εθνικού Σημείου Επαφής για το EaSI, καθώς η Ελλάδα στερείται σχετικής δομής με αποτέλεσμα να υπάρχει ανεπαρκής ανταπόκριση στις απαιτήσεις των προσκλήσεων EaSI και στη διάχυση των αποτελεσμάτων τους. Μέσω του έργου αυτού, θα ενημερώνεται το κοινό για το πρόγραμμα EaSI, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις για την υποβολή προτάσεων και για τα αποτελέσματα έργων που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. Δράσεις και προϊόντα του έργου περιλαμβάνουν:

  • Ένα καλά στελεχωμένο και ανεπτυγμένο Εθνικό Σημείο Επαφής, που περιλαμβάνει τη λειτουργία τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού helpdesk.
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών, τον προσδιορισμό αναγκών, τη διάχυση πληροφόρησης και την επιμόρφωση στελεχών.
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσω συνεργασίας με την ΕΕ και άλλα κράτη-μέλη.
Συγκεκριμένα, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ έχει αναλάβει την επιμόρφωση δυνητικά δικαιούχων και εκπροσώπων δημοσίων φορέων σχετικά με τα περιθώρια και τις δυνατότητες εφαρμογής καινοτόμων προσεγγίσεων στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους:
  • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) - συντονιστής φορέας
  • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
  • ΙΝΕ ΓΣΕΕ