ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Inter – Tie

Inter – Tie

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11 Νοέμβριος 2013

Ημερομηνία Έναρξης:

Ημερομηνία Λήξης:

Οι διαδικασίες διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναγκαιότητα σχετικής σύγκλισης των ευρωπαϊκών κρατών, καθώς και οι μεταναστευτικές ροές που κατέστησαν περισσότερο ορατή τη πολυπολιτισμικότητα των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ανέδειξαν την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης, ιδιαίτερα μάλιστα μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, μιας ευρωπαϊκής αντίληψης και ταυτότητας η οποία να αντιτίθεται σε ξενοφοβικές ή/και ρατσιστικές συμπεριφορές. Σημαντικός στην κατεύθυνση αυτή ήταν ο μετασχηματισμός σχετικών νοοτροπιών και στάσεων και η ενίσχυση πολιτικών ένταξης ομάδων κοινωνικά αποκλεισμένων, με ιδιαίτερη έμφαση στους εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς.